Wettelijke mededelingen

Wettelijke mededelingen

Deze site is eigendom van Arval Service Lease (hierna ARVAL), met maatschappelijke zetel gevestigd te 75009 Parijs (Frankrijk), 1 boulevard Haussmann, (telefoon: + 33 1 57 69 50 00), onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer FR 68 352 256 424.
De publicatiedirecteur van de site is de heer Philippe Bismut in zijn hoedanigheid van CEO.
De website wordt gehost door BNP Paribas – 16 boulevard des Italiens – 75009 Parijs (Frankrijk).
De gebruiker erkent kennis genomen te hebben van deze wettelijke mededeling en verbindt zich ertoe deze na te leven.
Informatica en vrijheden
In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden (de zogenoemde Wet "Informatique et Libertés"), heeft de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens die vanuit deze site worden uitgevoerd het voorwerp uitgemaakt van een verklaring aan het CNIL (met ontvangstbewijs nr. 1319411).
De gebruiker van deze site wordt ervan op de hoogte gebracht dat de gegevens die hij meedeelt op de formulieren die op de site aanwezig zijn, noodzakelijk zijn om te antwoorden op zijn vraag en dat deze bestemd zijn voor ARVAL die verantwoordelijk is voor de behandeling ervan met het oog op het administratief en commercieel beheer.
De gebruiker wordt geïnformeerd over zijn recht op toegang tot en rechtzetting van de gegevens die hem aanbelangen, over zijn recht zich, om rechtsgeldige redenen, te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door een schrijven te richten aan ARVAL - afdeling remarketing – 22 rue des Deux Gares – 92564 Rueil-Malmaison Cedex (Frankrijk), alsook over zijn recht zich te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens met doeleinden van commerciële prospectie.
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat er tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn browser kan opgeslagen worden. Een cookie is een tekstbestandje dat niet toelaat gebruikers te identificeren maar tot doel heeft informatie met betrekking tot de navigatie van de gebruikers op de site te registreren. De parameters van de browser laten toe de aanwezigheid van cookies te signaleren en deze eventueel te weigeren op de wijze beschreven op volgend adres: « http://www.cnil.fr/index.php?id=160 ». De gebruiker beschikt over een recht op toegang, op het verwijderen en wijzigen van de persoonlijke gegevens verzameld via de cookies volgens bovengenoemde voorwaarden.
Gebruikers van de website zijn gehouden de bepalingen van de wetgeving met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden na te leven; een schending hiervan is onderworpen aan strafrechtelijke sancties.
Zij dienen zich wat betreft de persoonlijke nominatieve informatie waartoe zij toegang krijgen, te onthouden van het verzamelen, het misbruiken en, in het algemeen, het stellen van elke handeling die een inbreuk zou kunnen vormen op de privacy of op de reputatie van individuen.
Auteursrechten / Copyright
De algemene structuur alsook de software, teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, geluiden, know-how, ... en alle andere elementen van de site zijn de exclusieve eigendom van ARVAL of van haar partners.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitbater van de site is verboden en zal een inbreuk vormen die wordt bestraft door artikelen
L. 335-2 en volgende van de wetgeving op intellectuele eigendom.
Hetzelfde geldt voor databanken die, waar nodig, op de site voorkomen en die beschermd worden door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die de wetgeving op intellectuele eigendom omzet in de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
De merken van Arval of van haar partners evenals de logo’s op de website zijn al dan niet semi-figuratieve merken en zijn gedeponeerd.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s uitgevoerd aan de hand van de elementen op de website, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitbater van de site is bijgevolg verboden in de zin van artikel L. 713-2 van de wetgeving op intellectuele eigendom.
De hypertekstkoppelingen aanwezig op de website verwijzend naar andere bronnen op het internet en, in het bijzonder, naar haar partners, hebben het voorwerp uitgemaakt van een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.
Het is de gebruikers en de bezoekers van deze website niet toegestaan een hyperlink naar deze site te maken zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitbater van de site.

Disclaimer
Alle informatie die toegankelijk is via deze site wordt verstrekt in de staat zoals ze is. ARVAL verstrekt geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van dergelijke informatie.
ARVAL stelt alles in het werk om beschikbare en gecontroleerde informatie en/of middelen aan haar gebruikers aan te bieden maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten, een gebrek aan beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar website.